Program stażowy ma na celu nabycie kompetencji zawodowych i umiejętności interpersonalnych studentów/studentek w potencjalnym miejscu pracy. Umożliwia także wzmocnienie praktycznych elementów nauczania na kierunkach Informatyka Stosowana, Chemia oraz Ochrona Środowiska.

W celu zapewnienia konkurencyjności stażu, student otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18 zł brutto/h. W ramach projektu, zrealizowane zostaną 240 godzinne staże dla 116 studentów/studentek 3 roku I stopnia oraz 2 roku II stopnia kierunków: Informatyka Stosowana, Chemia oraz Ochrona Środowiska.

Staże będą trwały od 1,5 do 2 miesięcy, przy czym nie muszą być realizowane w sposób ciągły. Program może być realizowany w trakcie roku akademickiego, jak również w okresie przerwy wakacyjnej tj. od 30 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.

Warunkiem udziału w stażu jest ukończenie szkoleń z kompetencji interpersonalnych.

Staży nie można realizować w jednostkach uniwersyteckich możliwa jest natomiast ich realizacja w instytutach naukowych typu PAN.

Firmy mogą Państwo wybierać:

 • z bazy projektu, firmy podzielone na kategorie:
  - informatyczne i telekomunikacyjne
  - chemiczne
  - laboratoria
  - państwowe
 • z oferty staży biura karier i promocji Wydziału FAIS i  Wydziału Chemii
 • mogą Państwo również sami zgłaszać firmy do współpracy w programie stażowym.

 

Osoba odpowiedzialna: koordynator ds. programu stażowego, do którego obowiązków należy dostosowanie  indywidualnego programu stażowego do potrzeb studenta (zgodnie z umiejętnościami, wiedza i zainteresowaniami), wymagań danego kierunku oraz do wymogów rynku pracy.

 

Staże – lista osób zakwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z Listą osób wg. numerów pesel (od największego do najmniejszego), które zakwalifikowały się do programu stażowego.

Liczba złożonych listów intencyjnych: 101
Przyznano: 98 staży

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Komisji Odwoławczej, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania listy rankingowej (21 – 28 kwiecień).

 

II nabór do programu stażowego 

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem II naboru na staże.
- Dokumenty mogą składać osoby, które wcześniej złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie.
- Obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia stażu jest udział w szkoleniach z kompetencji interpersonalnych.
- Osoby, które w przeszłości korzystały już ze staży finansowanych z programów unijnych są wykluczone z rekrutacji.

Terminarz
Przewodnik
Lista osób zakwalifikowanych w II naborze


 

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego